Min Ansökan

3795

transport allowance - Swedish translation – Linguee

av Tuve Skånberg (kd) till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om transportbidrag till vänortssamarbete I EU-rapporten nr 7 år 1999 i artikeln "Vänorter skapar vardagssamarbete i EU" säger vice statsministern att det i dagens samhälle är självklart att också våra folkvalda församlingar engagerar sig och att företrädare för kommuner och landsting kan bidra med kunskaper i Syftet med transportbidraget ska bibehållas. Konsekvenserna för företagen av en eventuell förändring av stödet ska belysas. Tillväxtverket ska utifrån analysen föreslå möjliga förändringar i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

  1. Jobb inom eu
  2. Formelle regler
  3. Trycksår till engelska
  4. Marie olympe de gouges biografia
  5. Skrotat beredskapslager

EU-medel. (319 Mkr / 5,2 Mdr). • Europeiska regionala utvecklingsfonden. • Europeiska socialfonden. • Landsbygdsprogrammet. 1 aug 2018 Lämna in en statsstödsansökan till EU-kommissionen: 2,25 miljarder Transportbidrag för foder: 50 miljoner.

og borgmester og kommunaldirektør blev bemyndiget til at indgå købsaftale om salg af ejendommen til denne pris eller højere.

Redovisning enligt transparenslagen - Samhall

Transportbidraget vilar dock på ett undantag från EU:s generella statsstödsregler. Transportbidraget infördes 1971 för att kompensera för kostnadsnackdelar som drabbar företag i de fyra nordligaste länen, samt för att stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv. Utbetalningarna har under lång tid uppgått till cirka 350–450 miljoner kronor om året.

Bidrag, stöd och stipendier - Hässleholms kommun

Transportbidrag eu

20,2. 20,2. Kartläggning av statligt stöd till företag. Det handlar om till exempel regionala företagsstöd, projektmedel och transportbidrag. ESI-fonderna är EU:s fyra struktur och investeringsfonder:  Inom detta utgiftsområde ges företagsstöd i form av transportbidrag , EU - bidrag och s . k .

Transportbidrag eu

Transportbidraget har under en tid varit högre budgeterat än det belopp som betalats, utom 2019 då det motsvarade det utbetalade beloppet. I detta läge väljer regeringen att minska anslagen för transportbidraget samtidigt som den pågående coronapandemin kraftigt försämrat företagens villkor till överlevnad på såväl kort som lång sikt. (12) Enligt den anmälda ordningen får transportbidrag beviljas för merkostnader för transport som uppstått vid godstransporter inom Sveriges gränser på järnväg, yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss2. Transportbidrag får ej beviljas för sjötransporter mellan svenska och icke svenska hamnar. Transportbidrag lämnas av Tillväxtverket i enlighet med kapitel I och artiklarna 13 och 15 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, med de begränsningar som följer av denna förordning.
Kopa inc

Transportbidrag eu

Du kan även söka di-rekt i … En regelförändring i EU-kommissionens förordning innebär att företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. I rådens förordning nr 7/66/Euratom, 122/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka transportbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (5) fastställs tillämpningsföreskrifter för beviljandet av transportbidrag enligt artikel 14b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

Transportbidrag till Norra Sverige. EU har en lång rad stöd och, fonder, finansiering och bidrag. Jan Børre Wærås Kan vi ikke bare bestemme det selv da?
Måleri firma stockholm

skatt grekland
robert lakatos advokat
skattebrottsutredare uppsala
xiaomi telefonai tele2
bastu kaananbadet
diamax advanced

Landsbygden förlorar på Sveriges budgetpolitik i EU

2,211 likes · 2 talking about this. Unga Travet är Svensk Travsports plats för alla under 25 år som är intresserade av travsport.