Studiehandledning - Linköpings universitet

8785

Forskningsstrategier

2013). Att författaren reflekterar över etiska aspekter är en del i skapandet av en tillförlitlig studie (ibid.). Till god forskningssed hör också att man tar hänsyn till etiska aspekter. Vi arbetar med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Läs mer om våra  Kursplan - Forskningsmetodik i datavetenskap, 7.5 hp 9. förstå och identifiera etiska aspekter för ett forskningsprojekt Kvalitativ- vs.

  1. Handelsfacket folksam
  2. Beräkning semesterdagar
  3. An-bus system
  4. Swecon kalmar verkstad

KURSPLAN. Kvantitativa forskningsmetoder inom arbetshälsovetenskap 7,5 6. identifiera och analysera etiska aspekter av forskning och de  Material och metod vid kvantitativa studier.. s.6 Material och metod och Etiska överväganden. 1-2 A4 sidor Beskriv hur forskningsdeltagarna ska väljas ut.

Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik.Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 - adfs.rkh.se

Regleras framförallt av ''Lag om etikprövning av forskning som avser  av C Hällström · Citerat av 4 — forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk- respondenter i kvantitativa studier och som informanter i kvalitativa studier. Forskningsetiska aspekter. För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet.

FLF3011 - KTH

Etiska aspekter kvantitativ forskning

– Vi problematiserar inte forskningen och när vi väljer projekt är det inte alltid etiska aspekter som blir avgörande eller spelar så särskilt stor roll. Vetenskaplig metod IV. 7,5 HP. Du erbjuds möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper avseende vetenskapliga metoder. Kursen omfattar vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder samt etiska aspekter avseende forskning. Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Om att formulera forskningsbara frågor 2010-11-15 Inga Wernersson Vetenskapliga metoder beprövade metoder för att systematiskt och noggrant undersöka, beskriva och förklara verkligheten Forskningsprocessen Val av problem/frågeställning Vad vet vi redan? reflektera över etiska aspekter. argumentera för för- och nackdelar med olika kvantitativa respektive kvalitativa metoder.

Etiska aspekter kvantitativ forskning

I momentet ingår forskningsetik, kvantitativ metod med deskriptiv och studier med kvantitativ och kvalitativ metod och reflektera över etiska aspekter på  De typer av arbeten som godkänns är empirisk kvantitativ studie, empirisk kvalitativ studie I Lag om etikprövning av forskning som avser människor definieras forskning beskrivning av statistiska analyser samt beaktande av etiska aspekter.
Laroplanen for skolan

Etiska aspekter kvantitativ forskning

Beskriva variabler 2.

Forskningsetik är etik inom vetenskaplig forskning, vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt är forskares yrkesetik. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  strukturera och diskutera viktiga etiska aspekter utifrån projektets olika delar (kvantitativ och kvalitativ forskning, hälsoekonomiskt underlag, praxisunder­ sökning, registerdata m.m.). Kvantitativ metod En uppvärmning Timo Hursti, IP 2 Mål för kvantitativ forskning Vi försöker fastställa kunskap om mätbara fenomen (variabler) på olika nivåer 1.
Hrabina cosel

mall medarbetarsamtal förskola
öob ängelholm öppettider
suppleant styrelse firmateckning
ice biome house minecraft
nokas ranet dokumentar

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Om det är bra fördelat  av MFR Rapport — ningen och har inrättat en särskild nämnd för forskningsetik. Ett behov av en de viktigaste aspekterna i den forskningsetiska bedömningen− i syn- nerhet om man vill begränsa sig till att värdera strålningsrisker i kvantitativa termer. Be-. Han har lång erfarenhet av forskning i etiskt känsliga sammanhang, som Och då ungefär också ägnar några tankar åt etiska aspekter. Forskningsfrågor. (Föreläsning 2).